Governor will take part in the work of the Business Program

Governor will take part in the work of the Business Program Arkhangelsk region, members of the Government of the Arkhangelsk region, representatives of foreign delegations, major business communities, community and educational organizations, and businesses.

Viktoria Petrova

Sergey Geraskov

Natalia Mchelidze

Ekaterina Ukolova

Dmitriy Kibalko

Dmitry Yurkov

Kirill Lipay

Iliya Stepanov

Guzel Sandzapova

Igor Mann

Vitaliy Tsybulskiy

Vasiliy Novikov